تعیین هویت گوهرها

شناسایی مراحل بهسازی گوهرها

شناسایی انواع گوهرهای معدنی و آلی با استفاده از خواص نوری و فیزیکی سنگها با کمک دستگاه های دقیق و پیشرفته؛ و تشخیص گوهرهای طبیعی از انواع آزمایشگاهی، بهسازی شده، شبه گوهر و ترکیبی.
از آنجایی که بهسازی بر ارزش سنگهای قیمتی تاثیرگذار است و همچنین روشهای متعددی برای بهسازی گوهرها وجود دارد تعیین روش بهسازی گوهر آزمایش شده، امری اجتناب ناپذیر است.

صدور گواهی اصالت گوهر

مشاوره به افراد فعال در این زمینه

پس از شناسایی گوهر در آزمایشگاه در صورت تقاضای مشتری، گواهینامه ای شامل خصوصیات ظاهری، خصوصیات میکروسکوپی و عکس گوهر توسط این شرکت صادر خواهد شد. توجه داشته باشید ویژگیهای یک گواهی معتبر عبارتند از:
• لوگوی شرکت گوهرسنج گنجینه گرانبها
• تاریخ صدور گواهی
• شماره گواهی
• عکس گوهر آزمایش شده
• مهر برجسته
• امضای مدیرعامل
هر گواهی بدون خصوصیات بالا فاقد اعتبار می باشد.
یک آزمایشگاه گوهرشناسی می تواند هنگام خرید و فروش سنگهای قیمتی و جواهرات، با تشخیص سنگ قیمتی اطمینان لازم را در جهت انجام معاملات به خریدار و فروشنده بدهد.