تجهیزات گوهر سنج
تجهیزات مدرن و پیشرفته روزدنیاامروزه هر آزمایشگاه علمی در زمینه کاری خود بر اساس یک دستور العمل خاص کار میکند .در آزمایشگاه های گوهرشناسی استاندارد نیز در سراسر دنیا از یک دستور العمل مشخص و واحد جهت شناسایی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی استفاده می شود . مراحل کار آزمایشگاه به کمک دستگاه های پیشرفته و ابزار دقیق نوری انجام می شود که عبارت است از:
میکروسکوپ

میکروسکوپ

17

رفرکتومتر

63

پلاریسکوپ

37

اسپکتروسکوپ

51

دایکروسکوپ

1

لوپ

45

ترازو

42

UV

29

تعیین رنگ

53

فیلترهای رنگی

46

ایمرژن

91

طیف سنج

24

منبع نوری

40

GEMMODUL

16

کتابهای مرجع

23

دستگاه ID 100

19

دستگاه Screen I

88

نمونه سنگ مرجع

20

دستگااه Gem Eye I Calibration

18

دستگاه PL-Inspector