تجهیزات گوهر سنج
تجهیزات مدرن و پیشرفته روزدنیاامروزه هر آزمایشگاه علمی در زمینه کاری خود بر اساس یک دستور العمل خاص کار میکند .در آزمایشگاه های گوهرشناسی استاندارد نیز در سراسر دنیا از یک دستور العمل مشخص و واحد جهت شناسایی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی استفاده می شود . مراحل کار آزمایشگاه به کمک دستگاه های پیشرفته و ابزار دقیق نوری انجام می شود که عبارت است از:

لوپ KRUSS ساخت آلمان Triplet با بزرگنمایی 10X

میکروسکوپ SYSTEM EICKHORST ساخت آلمان با بزرگنمایی 10X-80X همراه با نور Pin-pointer، نور Overhead و دیفیوزر و قابل اتصال به دوربین دیجیتال

میکروسکوپ GIA ساخت آمریکا با بزرگنمایی 30x

میکروسکوپ Gem-A ساخت انگلستان با بزرگنمایی 7X-45X همراه با نور Pin-pointer و نور Overhead

دستگاه Immersion؛ SYSTEM EICKHORST ساخت آلمان با قابلیت بزرگنمایی 10-80 X و قابل اتصال به میکروسکوپ (طراحی شده برای میکروسکوپ ZEISS) و دوربین دیجیتال

رفرکتومتر KRUSS ساخت آلمان مدلER601 با دامنه اندازه گیری ND80/1-30/1 با دقت ND 01/0

رفرکتومتر GIA مدل DUPLEX II ساخت آمریکا با دامنه اندازه گیری ND85/1-35/1 و دارای فیلتر پلاریزاسیون

رفرکتومتر SYSTEM EICKHORST مدل SR0.01ساخت آلمان ND80/1-35/1 با دقت ND 01/0

رفرکتومتر CGL ساخت ژاپن با دامنه اندازه گیری ND80/1-35/1 با دقت ND 01/0

پلاریسکوپ GIA دارای کونوسکوپ ساخت آمریکا مدل415250

اسپکتروسکوپ GIA مدل Diffraction ساخت آمریکا با دامنه اندازه گیری nm 400-700

اسپکتروسکوپ Gem-Aمدل Prism ساخت انگلستان با دامنه اندازه گیری nm 400-700 و قابلیت تنظیم وضوح طیف

اسپکتروسکوپ KRUSS ساخت آلمان با دامنه اندازه گیری nm 400-700، دارای کالیبراسیون مقیاس با دقت nm10 و قابلیت تنظیم نور از 10% تا 100%