دستگاه Screen I

دستگاه Screen I؛ SMARTPRO ساخت تایلند جهت تشخیص الماسهای طبیعی ا ز الماسهای CVD یا HPHT با استفاده از لیزر 10X