دستگاه ID 100

دستگاه ID 100؛ GIA ساخت آمریکا جهت تشخیص الماسهای طبیعی از الماس بهسازی شده یا سنتتیک در کمتر از 2 ثانیه 10X