کتابهای مرجع

مجموعه کتاب مرجع PHOTO ATLAS OF INCLUSIONS OF GEMSTONES؛ ۳ جلدی نوشته E.J. Gublin و J.I. Koivola ، چاپ پنجم، 2008 10X

کتاب Gemstones Identification blue chart، 2017

کتاب Gem Testing Techniques، نوشته Alan Hodgkinson، 2015 30x