پلاریسکوپ

پلاریسکوپ GIA دارای کونوسکوپ ساخت آمریکا مدل415250