رفرکتومتر

رفرکتومتر KRUSS ساخت آلمان مدلER601 با دامنه اندازه گیری ND80/1-30/1 با دقت ND 01/0

رفرکتومتر GIA مدل DUPLEX II ساخت آمریکا با دامنه اندازه گیری ND85/1-35/1 و دارای فیلتر پلاریزاسیون

رفرکتومتر SYSTEM EICKHORST مدل SR0.01ساخت آلمان ND80/1-35/1 با دقت ND 01/0

رفرکتومتر CGL ساخت ژاپن با دامنه اندازه گیری ND80/1-35/1 با دقت ND 01/0