ترازو

ترازوی دیجیتالی AND مدل GF300 ساخت ژاپن با دامنه اندازه گیری gr310-0 و دقت gr001/0 و دارای وزنه کالیبره داخلی 10X