اسپکتروسکوپ

اسپکتروسکوپ GIA مدل Diffraction ساخت آمریکا با دامنه اندازه گیری nm 400-700

اسپکتروسکوپ Gem-Aمدل Prism ساخت انگلستان با دامنه اندازه گیری nm 400-700 و قابلیت تنظیم وضوح طیف

اسپکتروسکوپ KRUSS ساخت آلمان با دامنه اندازه گیری nm 400-700، دارای کالیبراسیون مقیاس با دقت nm10 و قابلیت تنظیم نور از 10% تا 100%